ADAPTAČNÍ KURZY PRO PRVŇÁČKY

Adaptační kurzy pro prvňáčky navazují na projekt Hnutí GO! „Začínáme spolu“, a je programem určeným pro děti nastupující do 1. třídy základní školy, jejich rodiče a učitele. Hlavním cílem je usnadnit dětem vstup do školy, dalším cílem je vybudovat vztah rodičů a školy, potažmo pedagogů. Kurz v navržené podobě probíhá 2 dny poslední prázdninový víkend (tedy těsně před nástupem do školy). Účastníky jsou děti + min. 1 z rodičů, vedení školy a pedagogové. Je možná i účast sourozenců školou povinných, kteří jsou samozřejmě začleněni do programu. Celý kurz probíhá v přírodním prostředí a využívanými prostředky pro program jsou zejména různé typy her (seznamovací, týmové, pohybové, dramatické, hry na rozvoj komunikace a spolupráce, atd.)

 

Co Vám můžeme nabídnout

 • garantovaný program od pátku 14 hod do soboty 17 hod
 • stálá přítomnost zdravotníka s lékárničkou
 • seznamovací, týmové, pohybové, dramatické hry
 • hry na rozvoj komunikace a spolupráce
 • CD s fotkami a videi

 

 

Naše cíle vzhledem ke konkrétní skupině

Děti

 • navození atmosféry a radosti

 • seznámení s budoucími kamarády-spolužáky

 • vzájemné poznání děti-učitel

 

Rodiče

 • vytvoření partnerského vztahu rodiče - učitel(é)
 • vytvoření pozitivního vztahu ke škole - ochota ke spolupráci na různých úrovních
 • ztráta ostychu (nepochopení role) při nutnosti vyhledat odbornou pomoc u pracovníků pedagogicko-psychologické poradny
 • získání potřebných informací nutných k pochopení složité změny v životě dítěte
 • vytvoření kolektivu

 

Děti + rodiče

 • posílení radostné (pozitivní) atmosféry v rodině
 • ztráta (oslabení) obav spojených s nástupem do školy
 • vytvoření příležitostí (modelových situací) ke vzájemnému poznávání v různých situacích

 

Škola

 • zabezpečení úspěšného přechodu z mateřské školy (rodiny) do základní školy
 • nalezení cesty k partnerství s rodiči
 • předání potřebných informací rodičům
 • diagnostika dětí (vlastnosti, schopnosti, temperament, návyky...)
 • rozpoznání a charakterizování budoucích možných problémů jak u dětí, tak u rodičů